Pri spracovaní spracúvaní osobných údajov klienta sa spoločnosť DrZula s.r.o. riadi ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)  a ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 

Prevádzkovateľom osobných údajov klienta je spoločnosť DrZuLa s.r.o., IČO: 52 504 051, so sídlom Wolfganga Kempelena 1008/26, 949 11 Nitra, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd. Sro, vložka č. 48723/N. V prípade otázok súvisiacich so spracovaním osobných údajov môžete spoločnosť kontaktovať na adrese Wolfganga Kempelena 1008/26, 949 11 Nitra. Spoločnosť určila  zodpovednú osobu, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov klientov. Túto možno kontaktovať priamo na e-mailovej adrese gdpr@drzula.sk.

 

Spoločnosť DrZula s.r.o. spracúva osobné údaje klientov v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, zdravotná poisťovňa, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie, ktoré sú obsahom e-mailovej komunikácie, transakčné údaje o platbách. Účelom spracovania je uzatvorenie zmluvy, jej zmeny uskutočnenej na návrh klienta alebo  vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti klienta. Osobné údaje sa spracovávajú iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej spoločnosť poskytuje klientovi služby administrácie klienta a jej plnenie.

 

Spoločnosť DrZula s.r.o získava osobné údaje od klientov prostredníctvom vyplnených a odoslaných rezervačných alebo registračných formulárov, zo zmenových formulárov,  z e-mailových komunikácií alebo ich môže odvodiť z iných údajov, ktoré spoločnosť zaznamenáva alebo môžu pochádzať aj od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

Spoločnosť DrZula  s.r.o. umožňuje prístup k osobným údajom klientov príjemcom, ktorými sú najmä poskytovatelia IT služieb, advokátske kancelárie a spolupracujúci lekári. Zoznam príjemcov je dostupný na https://www.drzula.sk.sk/search.

 

Spoločnosť DrZula s.r.o. spracováva a uchováva osobné údaje klientov počas trvania zmluvného vzťahu za účelom dosiahnutia vyššie opísaného účelu. Po ukončení zmluvného vzťahu alebo záväzkov z neho vyplývajúcich alebo súvisiacich s ním, sú osobné údaje klienta uložené na obdobie 10 rokov, tak ako sa vyžaduje a uvádza v príslušných právnych predpisoch a v zmysle všeobecných premlčacích dôb. Po ich uplynutí sa osobné údaje klientov následne zlikvidujú v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Klient má právo sa kedykoľvek obrátiť na spoločnosť DrZula s.r.o. a na osobu, ktorá v nej zodpovedá za ochranu osobných údajov, a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Klient je oprávnený uplatniť si právo na výmaz, likvidáciu jeho osobných údajov (právo byť zabudnutý) v spoločnosti  za predpokladu, že jeho právo možno považovať za opodstatnené v zmysle zákonnom stanovených dôvodov uvedených v ustanovení § 23 zákona o ochrane osobných údajov. Ďalej má klient právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Klient môže svoje práva uplatniť na uvedených kontaktoch spoločnosti. S prípadnou sťažnosťou sa klient môže obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača na počítači užívateľa. Sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako napríklad prihlasovanie. Môžu sa využívať aj na sledovanie správania používateľov na webe. Ich využívanie možno zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

 

Spoločnosť DrZula s.r.o používa súbory cookies za účelom identifikácie počítača klienta  a na sledovanie spôsobu, akým surfuje po webe. To jej umožňuje neustále zdokonaľovať služby administrácie klienta a lepšie prispôsobiť webové stránky potrebám klienta. Ďalej sa súbory cookies využívajú pre reklamné kampane a ich obmedzenia. Vďaka tomu môže spoločnosť zabezpečiť, aby klientov nevystavila nadmernému množstvu reklamných oznámení v rámci jednej digitálnej kampane. Spoločnosť vyhlasuje, že nepoužíva také súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na pevnom disku alebo poškodzujú počítač klienta, či ho inak ohrozujú. Súhlas s využívaním súborov cookies vyjadruje klient používaním internetového portálu.