Všeobecné zmluvné podmienky
vzťahujúce sa na služby administrácie klienta
poskytované spoločnosťou DrZuLa s.r.o.
prostredníctvom internetovej stránky www.drzula.sk

 

 

Článok 1.

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní a využívaní služieb administrácie  klienta, ktoré vznikli využitím služieb internetovej aplikácie Spoločnosti prostredníctvom internetového portálu www.drzula.sk.

 

Článok 2

Vymedzenie pojmov

(1) Spoločnosť sa rozumie spoločnosť DrZuLa s.r.o., IČO 52 504 051:, so sídlom Wolfganga Kempelena 1008/26, 949 11 Nitra, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd. Sro, vložka č. 48723/N, e-mail: info@drzula.sk. Spoločnosť je prevádzkovateľom  internetového portálu www.drzula.sk.

(2) Administráciou klienta sa rozumejú služby, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Administrácia klienta zahŕňa (1) službu kalendár návštev lekára  (2) službu e-mailovej notifikácie, (3) službu konta klienta a (4) službu zákazníckej podpory. Administráciu klienta ponúka spoločnosť prostredníctvom internetového portálu www.drzula.sk vo forme internetovej aplikácie. Jej využitie klientom je založené na báze dobrovoľnosti. Administráciu klienta poskytuje spoločnosť na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení vydaným Okresný úrad Nitra, odbor živnostenského podnikania číslo OU-NR-OZP1-2019/032752-3 zo dňa 26.06.2019.

(3) Za klienta sa považuje fyzická osoba, ktorá používa internetovú aplikáciu prostredníctvom internetového portálu www.drzula.sk.

(4) Internetová aplikácia je autorským dielom spoločnosti. Je voľne prístupná na internetovej stránke www.drzula.sk. Spoločnosť umožňuje klientovi za podmienok stanovených týmito VOP nakladať s internetovou aplikáciou s cieľom využívať služby administrácie klienta ponúkané spoločnosťou.

(5) Za spolupracujúceho lekára sa považuje lekár, u ktorého spoločnosť zabezpečí poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

(6) Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača na počítači užívateľa. Sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako napríklad prihlasovanie. Môžu sa využívať aj na sledovanie správania používateľov na webe. Ich využívanie možno zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

 

Článok 3

Licencia

(1) Spoločnosť umožňuje klientovi za podmienok stanovených týmito VOP nakladať s internetovou aplikáciu za účelom využívania služieb administrácie klienta.

(2) Klient nesmie akokoľvek zasahovať do internetovej aplikácie alebo ju akokoľvek meniť. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o administrácii klienta.

 

Článok 4

Vznik zmluvného vzťahu

(1) Právny vzťah medzi spoločnosťou a klientom vzniká uzatvorením zmluvy o administrácii klienta. (ďalej len „zmluva“)

(2) Klient uzavrie zmluvu so spoločnosťou na základe týchto VOP, ak prostredníctvom rezervačného alebo registračného formuláru na internetovom portáli www.drzula.sk poskytne spoločnosti požadované údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a na využitie služieb administrácie klienta, a následne vyjadrí súhlas so znením VOP.

(3) Úplné znenie VOP pre klientov je dostupné na webovej stránke spoločnosti www.drzula.sk a je neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o úspešnej rezervácií na portáli, ktoré je klientovi zasielané na emailovú adresu uvedenú pri rezervácii.

 

Administrácia klienta

Článok 5

(1) Spoločnosť a spolupracujúci lekár vyhlasujú, že objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia, nie je zo strany zmluvného lekára a spoločnosti podmienené využitím internetového portál www.drzula.sk a služieb administrácie klienta.

(2) Spoločnosť a spolupracujúci lekár ďalej vyhlasujú, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia, nie je zo strany zmluvného lekára a spoločnosti podmienené využitím internetového portálu ww.drzula.sk a služieb administrácie klienta.

(3) Spoločnosť prehlasuje, že služby administrácie klienta poskytuje klientovi v záujme zjednodušenia sprostredkovania termínu návštevy lekára na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a klientom.

 

Článok  6

Kalendár návštev lekára 

(1) Prostredníctvom služby kalendár návštev lekára spoločnosť informuje klienta o dostupných termínoch v rámci interaktívneho online kalendára. Klientovi, ktorý sa zaregistroval, či poskytol spoločnosti požadované údaje a zaplatil prostredníctvom platobných brán Trust Pay umožňuje výber voľného termínu.

(2) Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nevyužitie už zaplatenej služby administrácie klienta zo strany klienta a ani za neuskutočnenie návštevy z dôvody na strane spolupracujúceho lekára.

(3) Kalendár návštev je prístupný vo formáte, ktorý umožňuje služba administrácie klienta. Zmluvné strany sa dohodli, že služba kalendáru návštev sa zrealizuje prostredníctvom internetovej aplikácie v rozsahu, ktorý si zvolí klient.

 

Článok 7

Služba e-mailovej notifikácie

(1) Spoločnosť informuje klienta  o úspešnej rezervácii termínu prostredníctvom elektronickej pošty formou e-mailu.

(2) V záujme zachovania funkcionality, je klient povinný nepretržite zabezpečiť

 1. prístup k definovanej elektronickej adrese klienta (e-mailu),
 2. dostatočnú kapacitu e-mailovej schránky príjemcu minimálne 2MB,
 3. priechodnosť elektronickej pošty spoločnosti cez akékoľvek filtre emailovej schránky klienta
 4. aktuálnosť, úplnosť a správnosť údajov poskytnutých klientom na internetovom portáli, ktoré sú nevyhnuté pre poskytnutie služby e-mailovej notifikácie
 5. priechodnosť a dostupnosť služby e-mailovej notifikácie, protokolu či iného technického zabezpečenia, ktoré je potrebné na prenos a ukladanie obsahu.

(3) Spoločnosť nezodpovedá za nedoručenie obsahu alebo doručenie neúplného obsahu alebo jeho príloh z dôvodu

 1. porúch na komunikačnej trase pri použití internetu, alebo mobilnej siete,
 2. nemožnosti pripojenia klienta k sieti internet alebo na mobilnú sieť,
 3. sprístupnenia prihlasovacích údajov do užívateľského profilu klienta na internetovom portáli inej osobe.

 

Článok 8

Služba konta klienta

(1) Spoločnosť využíva službu konto klienta na poskytnutie prehľadu zrealizovaných a plánovaných návštev lekára podľa nastavených kritérií alebo podľa spracovaných informácií. Služba je prístupná len klientovi, ktorý sa zaregistroval na internetovom portály www.drzula.sk. Evidencia zrealizovaných a plánovaných vyšetrení je dostupná vo formáte, ktorý umožňuje služba konto klienta prostredníctvom internetovej aplikácií spoločnosti.

(2) Je povinnosťou klienta chrániť prihlasovacie údaje k užívateľskému profilu klienta pred stratou, poškodením, sprístupnením inej osobe alebo ich zneužitím. Spoločnosť nezodpovedá za škody, ktorý vznikli klientovi  v dôsledku porušenia tohto ustanovenia.

(3) Pri vypĺňaní registračného formuláru je klient povinný uviesť pravdivé údaje. Údaje uvedené v užívateľskom profile klienta v čase uzavretia zmluvy považuje spoločnosť za záväzné.

 

Článok 9

Služba zákazníckej podpory

Spoločnosť umožňuje prostredníctvom služby zákazníckej podpory umožňuje klientovi, ktorý sa zaregistroval, či poskytol spoločnosti požadované údaje a zaplatil prostredníctvom platobných brán Trust Pay, pomoc  pri zmene dostupného termínu klienta, pomoc pri  bezplatnom výber iného dostupného termínu alebo pomoc pri zrušení obsadeného termínu klienta.

 

Článok 10.

Cena za poskytované služby a platobné podmienky

(1) Spoločnosť informuje klienta o cene služby ešte pred uzatvorením zmluvy.

(2) Ceny služieb sú uvedené v cenníku. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť cenník. Zmena cenníka je účinná prvým dňom od zverejnenia na portáli www.drzula.sk.

(3) Výška ceny za poskytnutie služby závisí od rozsahu využitia služieb administrácie klienta.

(4) Klient sa zaväzuje zaplatiť cenu prostredníctvom platobných brán Trust Pay v mene Euro vo výške uvedenej v rámci konkrétneho užívateľského profilu. Po zrealizovaní platby sa klientovi zašle notifikačný e-mail.

(5) Ako doklad o zaplatení slúži doklad dostupný v konte klienta. Uzavretím zmluvy udeľuje klient spoločnosti súhlas, aby všetky zrealizované platby za používanie služby administrácie klienta boli vydávané vo forme notifikačného e-mailu a zasielané na e-mailovú adresu klienta zadanú pri registrácii.

 

Článok 11

Zmena a zrušenie objednávky

(1) Spoločnosť umožňuje klientovi jednorázovo bezplatne zmeniť už zaplatený termín. V prípade, že klientovi nevyhovuje už zaplatený termín, môže si v rámci interaktívneho online kalendára zrušiť rezerváciu termínu a vybrať si z iných dostupných termínov.  Zmenu termínu možno uskutočniť najneskôr deň pred dňom rezervovanej  návštevy spolupracujúceho lekára.

(2) Deň pred dňom plánovanej návštevy lekára môže klient objednávku zrušiť. Za zrušenie objednávky z dôvodov na strane klienta si spoločnosť účtuje poplatok vo výške 4,00 Eur. Tento slúži na úhradu transakčných a prevádzkových nákladov Spoločnosti a prevádzkovateľa platobných brán spojených s prijatím platby a odoslaním platby na účet klienta.

(3) Pokiaľ lekár prostredníctvom internetového portálu www.drzula.sk oznámi neprítomnosť v čase na už zaplatený termín klienta, klientovi vzniká nárok na  bezplatný výber iného dostupného termínu. Klient sa zaväzuje kontaktovať spoločnosť prostredníctvom e-mailu info@drzula.sk s predmetom e-mailu: „Neprítomnosť spolupracujúceho lekára – zmena termínu“ a v texte uvedie navrhovaný dostupný termín lekára. Spoločnosť zabezpečí, aby klient mohol navštíviť lekára v navrhnutom termíne. Pokiaľ sa tak nestane, má klient nárok na vrátenie poplatku.

(4) Prijaté platby od klientov sa evidujú na účte platobnej brány a predstavujú cudzie finančné prostriedky slúžiace na úhradu odmeny za využitie služby interaktívneho online kalendára zmluvným partnerom a vlastné finančné prostriedky inkasované za služby administrácie klienta uvedené v týchto VOP ako odmena spoločnosti.

 

Článok 12.

Reklamácie

(1) Pokiaľ niektorá zo služieb administrácie nebola poskytnutá podľa dohodnutých podmienok je klient oprávnený podať reklamáciu. Reklamácia sa podáva v lehote 14 dní od poskytnutia služby a zasiela na emailovú adresu:  info@drzula.sk a to do 14 dní od poskytnutia služby.

(2) Reklamácia musí obsahovať:

 1. identifikáciu reklamujúceho menom, priezviskom, telefónnym číslom a e-mailovým kontaktom
 2. identifikáciu reklamovanej služby administrácie klienta
 3. dôvod reklamácie
 4. požadovanú náhradu škody vrátane jej výšky
 5. ako aj ostatné údaje umožňujúce rýchlejšie identifikovať prípadný vzniknutý problém.

(3) Podanie reklamácie sa nepovažuje za uplatnenie práva na náhradu škody.

(4) Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní. Začína plynúť dňom prijatia reklamácie. V rámci reklamačného konania môže spoločnosť požadovať od klienta  ďalšie relevantné informácie potrebné na prešetrenie reklamácie. Do lehoty na vybavenie reklamácie sa nezapočítava lehota potrebná na doplnenie týchto informácií.

(5) Informáciu o spôsobe vybavenia reklamácie zašle spoločnosť na e-mailovú adresu klienta uvedenú v reklamačnom e-maile. Eventuálnu náhradu škody vyplatí spoločnosť bezhotovostne.

(6) Za opodstatnenú sa považuje taká reklamácia, keď spoločnosť nepostupovala v súlade s týmito VOP. Ak obchodná spoločnosť nedodrží lehotu na vybavenie reklamácie, táto sa považuje za opodstatnenú a vzniká nárok na náhradu škody.

 

Článok 13

Dozor nad poskytovaním služieb

(1) Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitrianky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50  Nitra 1.

(2) Pokiaľ klient vystupujúci ako spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť vybavuje jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť porušila jeho práva, je oprávnený obrátiť sa na spoločnosť so žiadosťou o nápravu.  Ak spoločnosť na žiadosť spotrebiteľa o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala vôbec v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania, má klient vystupujúci ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov subjektu alternatívneho riešenia sporov.

(3) Ak klient vystupujúci ako spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, má právo požiadať spoločnosť o nápravu. Pokiaľ spoločnosť nevyhovie jeho žiadosti o nápravu do 30 dní, klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO na nasledovnej adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK.

 (4) Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so spoločnosťou je Slovenská obchodná inšpekcia, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, prípadne ďalšie oprávnené právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorých vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

(5) Klient prehlasuje, že spoločnosť mu vopred prostredníctvom týchto VOP a internetovej stránky www.drzula.sk poskytla všetky informácie v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok 14.

Obmedzenie zodpovednosti

(1) Spoločnosť negarantuje nepretržitú funkčnosť, bezporuchovú prevádzku a zabezpečenie systému internetového portálu a služieb administrácie klienta.

(2) Spoločnosť nezodpovedná za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania portálu a služieb administrácie klienta v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito VOP, neoprávneného prístupu, neschopnosti alebo nemožnosti používať internetový portál a služieb administrácie klienta.

(3) Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nezrealizovanie služieb administrácie klienta či jej nezrealizovanie  v dohodnutom čase, pokiaľ k nim došlo z dôvodu prekážok na strane spolupracujúceho lekára alebo v dôsledku vzniku okolnosti jeho vylučujúcej zodpovednosť.

(4) Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na  vôli povinnej strany a bráni jej v splnení zmluvnej povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a súčasne jej vznik predvídala, resp. mohla predvídať. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na obdobie trvania takejto prekážky.

(5) Klientovi nepatrí náhrada za ušlý zisk.

 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

Článok 15

Osobná zodpovednosť klienta

(1) Klient zodpovedá v plnom rozsahu za akékoľvek činnosti realizované pod jeho prihlasovacím menom a heslom v užívateľskom profile.

(2) Zakazuje sa použiť službu na iný ako definovaný účel. Klient vyhlasuje, že služby administrácie klienta nebude používať na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

 

Článok 16

Informačná povinnosť klienta

Klient je povinný informovať spoločnosť o neoprávnenom zásahu do jeho užívateľského profilu či neoprávnenom pozmenení jeho prihlasovacieho mena a hesla, ako aj o ich neoprávnenom užívaní.

 

Článok 17.

Nakladanie s osobnými údajmi

(1) Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva osobné údaje klienta v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)  a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

(2) V prípade otázok súvisiacich so spracovaním osobných údajov môžete spoločnosť kontaktovať na adrese Wolfganga Kempelena 1008/26, 949 11 Nitra. Spoločnosť určila  zodpovednú osobu, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov klientov. Túto osobu je možné kontaktovať priamo na e-mailovej adrese gdpr@drzula.sk.

(3) Spoločnosť spracúva osobné údaje klientov v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, zdravotná poisťovňa, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie, ktoré sú obsahom e-mailovej komunikácie, transakčné údaje o platbách. Účelom spracovania je uzatvorenie zmluvy, jej zmeny uskutočnenej na návrh klienta alebo  vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti klienta. Osobné údaje sa spracovávajú iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej spoločnosť poskytuje klientovi služby administrácie klienta a jej plnenie.

(4) Spoločnosť získava osobné údaje od klientov prostredníctvom vyplnených a odoslaných rezervačných alebo registračných formulárov, zo zmenových formulárov,  z e-mailových komunikácií alebo ich môže odvodiť z iných údajov, ktoré spoločnosť zaznamenáva alebo môžu pochádzať aj od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

(5) Spoločnosť umožňuje prístup k osobným údajom klientov príjemcom, ktorými sú najmä poskytovatelia IT služieb, advokátske kancelárie a spolupracujúci lekári. Zoznam príjemcom je dostupný na https://www.drzula.sk.sk/search.

(6) Spoločnosť spracováva a uchováva osobné údaje klientov počas trvania zmluvného vzťahu za účelom dosiahnutia vyššie opísaného účelu. Po ukončení zmluvného vzťahu alebo záväzkov z neho vyplývajúcich alebo súvisiacich s ním, sú osobné údaje klienta uložené na obdobie 10 rokov, tak ako sa tak vyžaduje a uvádza v príslušných právnych predpisoch a v zmysle všeobecných premlčacích dôb. Po ich uplynutí sa osobné údaje klientov následne zlikvidujú v súlade s platnými právnymi predpismi.

(7) Klient má právo sa kedykoľvek obrátiť na spoločnosť a na osobu, ktorá v nej zodpovedá za ochranu osobných údajov, a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov.

(8) Klient je oprávnený uplatniť si právo na výmaz, likvidáciu jeho osobných údajov (právo byť zabudnutý) v spoločnosti  za predpokladu, že jeho právo možno považovať za opodstatnené v zmysle zákonnom stanovených dôvodov uvedených v ustanovení § 23 zákona o ochrane osobných údajov.

(9) Ďalej má klient právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov.

(10) Klient môže svoje práva uplatniť na uvedených kontaktoch spoločnosti. S prípadnou sťažnosťou sa klient môže obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Článok 18

Ochrana dôverných informácií

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré jej boli poskytnuté, alebo ktoré inak získala v súvislosti so zmluvou.

(2) Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na informácie a údaje o službách administrácie klienta poskytnutých alebo poskytovaných s výnimkou informácií štatistického charakteru, z ktorých nevyplýva, kto bol klientom spoločnosti.

(3) Obsah služby administrácie klienta je vždy predmetom tajomstva.

(4) Osoba, ktorá príde do styku s takýmito údajmi/informáciami, je povinná zachovávať mlčanlivosť a zabrániť, aby sa s ním oboznámila tretia osoba. 

 

Článok 19

Využívanie cookies

(1) Spoločnosť používa súbory cookies za účelom identifikácie počítača klienta  a na sledovanie spôsobu, akým surfuje po webe. To jej umožňuje neustále zdokonaľovať služby administrácie klienta a lepšie prispôsobiť webové stránky potrebám klienta.

(2) Ďalej sa súbory cookies využívajú pre reklamné kampane a ich obmedzenia. Vďaka tomu môže spoločnosť zabezpečiť, aby klientov nevystavila nadmernému množstvu reklamných oznámení v rámci jednej digitálnej kampane.

(3) Spoločnosť  vyhlasuje, že nepoužíva také súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na pevnom disku alebo poškodzujú počítač klienta, či ho inak ohrozujú.

(4) Súhlas s využívaním súborov cookies vyjadruje klient používaním internetového portálu.

 

Ďalšie dojednania

 

Článok 20

Komunikácia

(1) Všetka komunikácia a akékoľvek právne úkony smerujúce k založeniu, zmene alebo ukončeniu právnych vzťahov, ktoré súvisia s používaním internetovej aplikácie alebo so zmluvou, vrátane tých, ktoré vyžadujú písomnú formu, sa uskutočňujú prostriedkami diaľkovej komunikácie, konkrétne prostredníctvom elektronickej pošty, a to aj bez elektronického podpisu.

(2) Spoločnosť si vyhradzuje právo oznamovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s poskytovaním služieb administrácie klienta prostredníctvom elektronickej pošty na primárnu elektronickú adresu uvedenú klientom v užívateľskom profile.

(3) Klient môže zasielať elektronickú poštu spoločnosti na emailovú adresu info@drzula.sk. Elektronická pošta sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej odoslania na emailovú adresu podľa tohto odseku.

 

Článok 21

Trvanie a zánik zmluvného vzťahu

(1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

(2) Zmluvu je možné ukončiť aj:

 1. dohodou
 2. odstúpením od zmluvy zo strany klienta a to aj bez uvedenia dôvodu,
 3. odstúpením zo strany obchodnej spoločnosti.

(3) Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou, ku ktorémukoľvek dohodnutému termínu.

(4) Zmluvu je možné ukončiť odstúpením od zmluvy a to v lehote 14 dní od jej uzavretia. Odstúpenie sa realizuje zaslaním formulára na e-mailovú adresu info@drzula.sk. Vzor formuláru je dostupný tu. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak sa oznámenie o odstúpení zašle spoločnosti v posledný deň 14 dňovej lehoty. Klient   potvrdzuje, že bol zo strany spoločnosti riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

(5) Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou, za predpokladu, že

 1. sa klient dopustí akéhokoľvek porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy alebo poruší VOP, za predpokladu, že takéto porušenie sa podľa VOP považuje za podstatné porušenie zmluvy,
 2. klient oznámi nesúhlas so zmenou VOP
 3. nastanú iné dôvody pre odstúpenie od zmluvy podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Článok 22

Aplikovateľné právo

Právne vzťahy medzi spoločnosťou a klientom sa riadia právnym poriadkom platným a účinným na území Slovenskej republiky.

 

Článok 23

Súdne riešenie sporov

Na riešenie sporov, ku ktorým došlo medzi spoločnosťou a klientom  je miestne príslušný okresný súd na území Slovenskej republiky určený v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

 

Článok 24

Záverečné ustanovenia

(1) Vzťahy spoločnosti a klienta sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

(2) Používaním internetového portálu klient vyjadruje bezvýhradný súhlas s týmito VOP, prijíma ich a sú pre neho záväzné. Používanie internetového portálu a služieb administrácie klienta je dobrovoľné. V prípade, že klient nesúhlasí s akýmkoľvek ustanovením týchto VOP alebo ich neskoršou úpravou je povinný okamžite ukončiť používanie internetového portálu a služieb administrácie klienta.

(3) Pokiaľ VOP obsahujú ustanovenia, ktoré sú vo vzťahu ku klientovi ako spotrebiteľovi neprijateľnou obchodnou podmienkou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, nebudú sa tieto ustanovenia na vzťah medzi spoločnosťou a klientom uplatňovať.

(4) V prípade, že akékoľvek ustanovenie VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, ibaže by to vylučovala samotná povaha takého ustanovenia.

(5) Klient a spoločnosť môžu upraviť svoje vzťahy odlišne osobitnou zmluvou o poskytovaní služieb. V takom prípade sa všeobecné zmluvné podmienky uplatňujú v rozsahu, v ktorom neodporujú tejto osobitnej zmluve o poskytovaní služieb.  

(6) Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť VOP (ďalej „zmena“). Spoločnosť zverejní každú zmenu elektronicky a/alebo sprístupní v zasielanom obsahu spolu s uvedením jej platnosti a účinnosti.

(7) Vzájomné vzťahy spoločnosti a klienta sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými VOP. Pokiaľ klient do dňa účinnosti zmeny oznámi, že zmeny VOP neprijíma a spoločnosť a klient sa nedohodnú inak, zmluva zaniká ku dňu účinnosti zmeny.

(8) Spoločnosť zverejňuje VOP na portáli www.drzula.sk. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na uvedenom portáli.